top of page

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene

voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer offerte

heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van

diensten of het tot stand brengen en/of leveren van een werk

van (on)stoffelijke aard.

1.3 Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht

en/of de overeenkomst van aanneming van werk.

1.4 Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.5 Schriftelijk: geschreven, gedrukt of per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

offertes van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten tussen

partijen en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op

opdrachten met opdrachtnemer waarbij derden worden

betrokken.

2.3 Mondelinge afspraken, afwijkingen van en aanvullingen op

deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze

schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.4 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele

algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de

hand, tenzij anders wordt overeengekomen.

3. Offertes

3.1 Een offerte is iedere schriftelijke vorm van aanbod gedaan

door of namens opdrachtnemer, waaronder begrepen

aanbiedingen, prijsopgaven en voorstellen.

3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig, tenzij

anders is overeengekomen.

3.3 Prijzen zijn exclusief btw en onkosten voor de uitvoering

van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

3.4 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie

die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat in

voor de juistheid en volledigheid daarvan.

3.5 In de offerte dan wel in de overeenkomst genoemde

tarieven, honoraria en verleende kortingen gelden uitsluitend

voor de opdracht waarvoor dit is overeengekomen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever

instemt met de offerte van opdrachtnemer, zonder wijziging of

toevoeging.

4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand als opdrachtnemer

met instemming van opdrachtgever start met het uitvoeren van

de opdracht. De inhoud van de offerte geldt in dat geval als

overeengekomen.

4.4 Als de opdrachtbevestiging strijdig is met de algemene

voorwaarden, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen

(afwijkende) voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

Voor het overige blijven de algemene voorwaarden

onverminderd gelden.

4.5 Opdrachtnemer mag de offerte herroepen tot en met twee

werkdagen nadat opdrachtgever daarmee heeft ingestemd. In

dat geval komt de overeenkomst te vervallen zonder nadere

verplichtingen over en weer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Partijen verplichten zich over en weer om zich als goed

opdrachtnemer en goed opdrachtgever te gedragen.

5.2 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste inzicht,

deskundigheid en vermogen op basis van een inspanningsverplichting, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard

van de werkzaamheden een resultaatsverplichting voortvloeit.

5.3 Termijnen voor het uitvoeren en volbrengen van de

opdracht zijn indicatief, tenzij anders is overeengekomen.

5.4 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende

opdracht wordt uitgevoerd. De werkzaamheden worden naar

eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever

verricht, doch de door opdrachtgever gegeven aanwijzingen en

instructies omtrent het resultaat van de opdracht worden zoveel

mogelijk in acht genomen. Voor zover een behoorlijke

uitvoering van de opdracht dit vereist, kan opdrachtnemer

(delen van) de werkzaamheden laten verrichten door derden.

5.5 Opdrachtgever doet al hetgeen redelijkerwijs nodig is voor

tijdige en juiste levering door opdrachtnemer. In dit kader zorgt

opdrachtgever voor tijdige aanlevering van juiste, deugdelijke,

bruikbare en volledige gegevens en/of materialen die

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en

betrouwbaarheid hiervan.

5.6 Als opdrachtgever toevoegingen of veranderingen wenst

ten aanzien van de overeengekomen opdracht, kan

opdrachtnemer alleen dan een verhoging van de prijs vorderen

wanneer hij opdrachtgever tijdig op de daaruit voortvloeiende

prijsverhoging heeft gewezen, tenzij opdrachtgever een

prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

5.7 Is de opdracht niet naar wens van opdrachtgever

uitgevoerd, dan brengt opdrachtgever opdrachtnemer hiervan

zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen

na afronding van de opdracht, schriftelijk op de hoogte. Bij

gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht het resultaat van

de opdracht volledig te hebben aanvaard.

6. Duur en beëindiging

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,

tenzij anders is overeengekomen of uit de aard van de

overeenkomst anders blijkt.

6.2 Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend

schriftelijk.

6.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen niet

tussentijds worden opgezegd, tenzij sprake is van gewichtige

redenen reden en met uitsluiting van wat in artikel 4.5 is

bepaald.

6.4 Partijen kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd te

allen tijde opzeggen zonder inachtneming van enige

opzegtermijn, behoudens het hierna bepaalde in artikel 6.5, 6.6

en 6.7.

6.5 Bestaan de werkzaamheden van opdrachtnemer uit het bij

herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is

sprake van een duurovereenkomst. Opzegging hiervan door

opdrachtgever of opdrachtnemer kan uitsluitend met

inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste

drie maanden. Tijdens de opzegtermijn neemt opdrachtgever

de gangbare hoeveelheid werkzaamheden af van

opdrachtnemer of verstrekt opdrachtgever aan opdrachtnemer

een financiële compensatie. Als financiële compensatie wordt

redelijk geacht de vergoeding die in de zes maanden

voorafgaand aan de opzegdatum gemiddeld per maand aan

opdrachtnemer is betaald, te vergoeden per maand dat de

overeenkomst voortduurt.

6.6 Bij opzegging door opdrachtgever van een overeenkomst

voor onbepaalde tijd heeft opdrachtnemer recht op volledige

betaling van de overeengekomen vergoeding voor de tot dan

toe verrichte werkzaamheden, op volledige vergoeding van de

gemaakte kosten en op een schadevergoeding, tenzij er sprake

is van toerekenbaar tekortschieten door opdrachtnemer.

6.7 De in artikel 6.6 genoemde schadevergoeding bestaat ten

minste uit de kosten van verbintenissen die opdrachtnemer

voor het uitvoeren van de opdracht met derden is aangegaan,

alsmede uit ten minste 30% van de resterende vergoeding die

opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht aan

opdrachtnemer zou zijn verschuldigd.

6.8 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer

vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van

de overeenkomst door opdrachtgever geldt hetzelfde als

bepaald in 6.6 en 6.7.

6.9 Bij faillissement, surseance van betaling en/of toepassing

van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

hebben partijen het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel

of gedeeltelijk te ontbinden.

6.10 Bij onder curatelestelling van opdrachtgever of stillegging

of liquidatie van diens bedrijf, heeft opdrachtnemer het recht de

overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7. Honorarium en kosten

7.1 Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het

uitvoeren van de opdracht en op een gebruiksvergoeding voor

het gebruik van door hem gemaakt auteursrechtelijk beschermd

werk. Als geen concrete bedragen zijn overeengekomen,

brengt opdrachtnemer het gebruikelijke uurtarief en de

gebruikelijke gebruiksvergoeding in rekening.

7.2 Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief btw en

kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de

werkzaamheden, zoals materiaalkosten en reis- en

verblijfkosten.

7.3 Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot aan

opdrachtgever te vragen.

7.4 Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het

resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders is

overeengekomen.

7.5 Als een uurtarief is afgesproken, heeft opdrachtnemer het

recht dit tussentijds te verhogen als zich redelijkerwijs

onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen.

Als opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in

de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geldt dat het

bedongen uurtarief niet eerder dan drie maanden na het sluiten

van de overeenkomst zal worden verhoogd. Als de prijsstijging

het percentage van 5% te boven gaat, treden partijen met

elkaar in overleg.

7.6 Als sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd,

heeft opdrachtnemer het recht het uurtarief of het honorarium

eenmaal per jaar te verhogen op grond van algemene

prijsstijgingen, zoals inflatie.

7.7 Extra kosten die ontstaan doordat opdrachtgever niet

voldoet aan wat is bepaald in artikel 5.5 van deze algemene

voorwaarden komen voor rekening van opdrachtgever.

Hetzelfde geldt voor extra kosten ontstaan door vertraging of

onderbreking van de opdracht door omstandigheden die niet

aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

8. Betaling, opschorting en eigendomsvoorbehoud

8.1 Betalingen worden gedaan binnen dertig dagen na

factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt. Opdrachtgever

heeft geen recht op opschorting, aftrek of verrekening.

8.2 Als opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt dan is

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat

opdrachtgever in verzuim is, is hij zonder nadere

ingebrekestelling aan opdrachtnemer buitengerechtelijke

(incasso)kosten en wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Hierbij geldt:

• voor zover opdrachtgever niet handelt in de uitoefening

van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer

aanspraak op de maximaal toegestane vergoeding van de

buitengerechtelijke incassokosten volgens het Besluit

vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor

zover het openstaande bedrag - na het intreden van

verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen veertien

dagen wordt voldaan. Als de werkelijk gemaakte

buitengerechtelijke (incasso)kosten deze uitkomst

overtreffen, is opdrachtgever deze verschuldigd.

• Voor zover opdrachtgever handelt in de uitoefening van

een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op

vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten,

die in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en het Besluit

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden

vastgesteld op 15% van de totaal openstaande hoofdsom

met een minimum van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of

volledig onbetaald gelaten factuur.

8.3 Alle aan opdrachtgever ter beschikking gestelde c.q.

geleverde (on)stoffelijke zaken en/of ontwerpen blijven

eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever zijn

betalingsverplichtingen tegenover opdrachtnemer volledig is

nagekomen. Tot die tijd is het opdrachtgever niet toegestaan

deze te gebruiken.

8.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de

opdracht op te schorten als een aan opdrachtgever gestelde

betalingstermijn is verstreken en opdrachtgever zijn

betalingsverplichting niet nakomt na de schriftelijk aanmaning

om hieraan binnen veertien dagen te voldoen, of wanneer

opdrachtnemer uit een mededeling of gedraging van

opdrachtgever mag afleiden dat betaling zal uitblijven.

8.5 Bij faillissement, beslag, surseance van betaling,

toepassing van de Wsnp, of onder curatelestelling van

opdrachtgever, en bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf,

zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar

en heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele

eigendom, waaronder auteursrecht, naburig recht, merkrecht,

tekening- of modelrecht en octrooirecht, komen toe aan

opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts

verkregen kan worden door een depot of registratie is

uitsluitend opdrachtnemer hiertoe bevoegd, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

9.2 Toestemming voor gebruik van een werk waarop een

intellectueel eigendomsrecht berust wordt uitsluitend schriftelijk

en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die

naar aard en omvang door opdrachtnemer is omschreven in de

offerte en/of opdrachtbevestiging. Als over de omvang van de

Algemene Voorwaarden Kunstenbond - oktober 2021

licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan

de wijze van gebruik die redelijkerwijze uit de overeenkomst en

de overeengekomen vergoeding voortvloeit.

9.3 Het recht op elk gebruik van een werk of van een idee dat

opdrachtgever tijdens de totstandkoming van of gedurende de

overeenkomst ter kennis is gekomen, en dat niet is

overeengekomen en/of niet valt onder het intellectueel

eigendomsrecht, berust bij opdrachtnemer.

9.4 Opdrachtgever is niet bevoegd om sub licenties te

verlenen aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

9.5 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor inbreuken op

intellectuele eigendomsrechten van derden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de directe

schade van opdrachtgever die het gevolg is van een aan

opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

10.2 Aansprakelijkheid ontstaat slechts als opdrachtgever

opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt met een redelijke

termijn om de overeengekomen verplichtingen alsnog na te

komen, en opdrachtnemer ook na die termijn in gebreke blijft.

10.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder

begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste

besparingen en bedrijfsschade, is uitgesloten.

10.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot

het door de verzekeraar van opdrachtnemer uit te keren

bedrag.

10.5 Als de verzekeraar niet tot vergoeding overgaat of

opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid

beperkt tot de vergoeding die opdrachtnemer ontvangt voor de

opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een

maximum van € 75.000,-. Iedere verdergaande vergoeding sluit

opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.

10.6 Voor opdrachten met een duur langer dan één jaar geldt

in deze gevallen een beperking tot de vergoeding die in één

jaar wordt betaald, met een maximum van € 75.000,-. Iedere

verdergaande vergoeding sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.

10.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van

welke aard ook, die is ontstaan door niet tijdig verstrekte,

onjuiste, ondeugdelijke of onvolledige gegevens en/of

materialen die door of namens opdrachtgever zijn verstrekt.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in dit kader.

10.8 Buiten de onder artikel 10.1 genoemde aansprakelijkheid

rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor

schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden,

ongeacht de (rechts)grond waarop dit zou kunnen worden

gebaseerd.

10.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle

aanspraken van derden in verband met de tussen

opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

10.10 De in dit artikel 10 opgenomen beperkingen van

aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als sprake is van

opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van

opdrachtnemer.

11. Overmacht

Als opdrachtnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet

tijdig of niet behoorlijk kan nakomen wegens overmacht, zoals

bedoeld in artikel 6:75 BW, worden die verplichtingen

opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat

is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

12. Geheimhouding

12.1 Tenzij enige wetsbepaling, enig voorschrift of andere regel

opdrachtnemer of opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht,

zijn partijen verplicht tot geheimhouding tegenover derden die

niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken ten

aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de

ander. Informatie is slechts vertrouwelijk als dit vooraf aan de

ander kenbaar is gemaakt, tenzij de vertrouwelijkheid uit de

aard van de informatie blijkt.

12.2 Tekeningen, schetsen, ontwerpen en/of berekeningen die

door opdrachtnemer zijn gemaakt, worden als vertrouwelijke

informatie beschouwd die onder de geheimhouding van artikel

12.1 valt.

12.3 Het staat opdrachtnemer vrij, met inachtneming van de

redelijke belangen van opdrachtgever, de resultaten van de

opdracht te gebruiken voor eigen promotie en publiciteit.

13. Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van

toepassing.

13.2 Partijen proberen geschillen die verband houden met

deze algemene voorwaarden en de onderliggende

overeenkomst(en) in eerste instantie onderling op te lossen.

13.4 Komen partijen er gezamenlijk niet uit, wordt het geschil

beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geschillen

worden waar mogelijk voorgelegd aan de bevoegde rechter van

de woonplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer als

eisende of verzoekende partij ervoor kiest het geschil aan een

ander gerecht voor te leggen.

14. Overige bepalingen

14.1 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure voor

het overgrote deel in het gelijk wordt gesteld, komen de

volledige kosten die hij in verband met deze procedure heeft

gemaakt voor rekening van opdrachtgever. Ook alle

daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand die opdrachtnemer

redelijkerwijs buiten rechte heeft gemaakt voor de nakoming

van een met opdrachtgever gesloten overeenkomst komen

voor rekening van opdrachtgever.

14.2 Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is

bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden

van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer

in verband met het verrichten van werkzaamheden door

opdrachtnemer, in ieder geval één jaar na het moment waarop

opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn

met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

14.3 Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit

de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig,

niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn wegens een

wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan

heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige

bepalingen van deze algemene voorwaarden en de

onderliggende overeenkomst.

bottom of page